• info@bcn2000.com
  • C/ Ausias Marc, 141, 2º4ª Barcelona
 Les fases del procés de recepció de mercaderies en un magatzem

Les fases del procés de recepció de mercaderies en un magatzem

Les fases del procés de recepció de mercaderies en un magatzem.Les mercaderies que arriben a un magatzem poden procedir de fonts diverses com poden ser la fàbrica de la pròpia empresa, un altre magatzem de l’empresa, un proveïdor… Sigui com sigui, un cop la mercaderia arriba a la zona de recepció del magatzem, es produeixen una sèrie d’activitats necessàries per a un correcte procés de recepció de mercaderies.

Les activitats que habitualment es duen a terme a la zona de recepció del magatzem són el control de qualitat, la classificació i codificació de mercaderies i l’adaptació d’aquestes per al seu emmagatzematge o condicionament de mercaderies.

Abans de descarregar la mercaderia cal comprovar que la destinació és correcta. les mercaderies vénen acompanyades d’un document un albarà o nota de lliurament i s’ha de comprovar que tot és correcte per assignar el moll de descàrrega que correspongui a aquesta càrrega.

Totes les mercaderies que es descarreguen solen dipositar-se a la zona de recepció per fer una inspecció quantitativa i qualitativa de la càrrega. Això implica que cal comptar tots els bonys i comprovar que no hi hagi danys externs. Si es dóna el cas que l’embalatge estigués deteriorat, cal anotar els desperfectes a la còpia de l’albarà que es torna al proveïdor. En aquest cas, la mercaderia se sol acceptar a costa d’un examen posterior.

Les fases del procés de recepció de mercaderies en un magatzem
Les fases del procés de recepció de mercaderies en un magatzem

És el moment de fer un recompte físic de tots els articles rebuts, comprovant la coincidència entre el que recull a l’albarà ia la comanda. S’han de confrontar quantitats, models, mides, referències…

També en aquest cas, si apareguessin mercaderies en mal estat per la raó que fos, s’ha d’anotar aquesta disconformitat a la còpia de l’albarà que es torna al proveïdor.

Després del recompte s’ha de registrar la mercaderia rebuda al full de recepció i enviar-ne una còpia a altres departaments implicats, com és el de comptabilitat a efectes de facturació, per exemple.

Les càrregues que s’ajusten a allò sol·licitat, es condicionen i codifiquen per dipositar-les al lloc d’emmagatzematge una vegada registrada la seva entrada. I les que no reuneixin les condicions de la comanda, s’aparten per a la devolució.